Projekty

Postaw na przedsiębiorczość
PROJEKTY Z DZIAŁANIA 9.1 RPO – LGD SĄSIEDZI Tytuł i nr PR: „Postaw na przedsiębiorczość !” nr RPPD.09.01.00-20-0514/20 Lider: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. Partner: Stowarzyszenie Europartner AKIE 1. Okres realizacji: 1.08.2021 r.-31.03.2023 r. 2. Obszar realizacji (gminy): Łomża, Wizna, Piątnica, Miastkowo, Śniadowo 3. Grupa docelowa: Grupą docelową (GD) projektu (PR) będą osoby więcej...
Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Priorytet Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

więcej...
Czas na staż – czas na pracę!
Rozwiązania Prawne i Biznesowe w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Czas na staż – czas na pracę!” Priorytet VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 więcej...
Czas na zmianę, czas na biznes

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Cel projektu: Wzmocnienie aktywności zawodowej 20 mieszkańców obszaru LGD Szlak Tatarski znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie im wsparcia prowadzącego do utworzenia przez nich 10 działalności gospodarczych na terenie LGD Szlak Tatarski    Planowane efekty: utworzenie min. 10 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na

więcej...
Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego
Projekt „Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego” realizowany jest przez Rozwiązania Prawne i Biznesowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (RPiB) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój więcej...
Kontrola zarządcza

Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy, społeczny i osobisty 80 osób (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu białostockiego, bielskiego i monieckiego.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.09.2014 r.

więcej...
Mój biznes – Mój sukces

Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy, społeczny i osobisty 80 osób (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu białostockiego, bielskiego i monieckiego.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.09.2014 r.

więcej...
Kontrola zarządcza Nowoczesne narzędzie zarządzania sektorem publicznym

Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy, społeczny i osobisty 80 osób (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu białostockiego, bielskiego i monieckiego.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.09.2014 r.

więcej...
Zielona perspektywa szansą na nowy zawód

Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w obszarze Zielonych Miejsc Pracy do końca lipca 2014 r. przez 140 osób zamieszkałych w powiatach białostockim, bielskim, monieckim, sokólskim deklarujących odejście z rolnictwa.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2013 r. do 31.07.2014 r.

więcej...
Drogowskaz nowych możliwości

Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy, społeczny i osobisty 80 osób (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu białostockiego, bielskiego i monieckiego.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.09.2014 r.

więcej...
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie w formularzu kontaktowym

 

Skip to content