Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego

Projekt „Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego” realizowany jest przez Rozwiązania Prawne i Biznesowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (RPiB) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji:  Od  1 grudnia 2017 do 31 maja 2019r.

Celem głównym projektu jest  opracowanie i wdrożenie do praktyki samorządowej w 46 Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów w gminie/powiecie, dzięki działaniom i wsparciu szkoleniowo- doradczemu skierowanemu do 160 przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą do 31.05.2019 r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 160 (100 kobiet, 60 mężczyzn) przedstawicieli z 46 JST  z województwa podlaskiego, będących:

  • osobami odpowiedzialnymi za  podejmowanie  decyzji  zarządczych  w  samorządzie  w zakresie spraw oświatowych: prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
  • pracownikami operacyjnymi realizującymi zadania z zakresu oświaty w JST: dyrektorzy/naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół, radni z komisji oświaty.

 

Każda JST biorąca udział w projekcie oddeleguje do udziału w nim co najmniej 1 osobę  odpowiedzialną za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych oraz 1 pracownika operacyjnego realizującego zadania z oświaty w JST.

Każda gmina wiejska,  miejsko-wiejska  może zgłosić do udziału w projekcie od 2 do 4 osób, zaś gmina miejska i powiat – od 2 do 5 osób.

Wsparciem zostaną objęci przedstawiciele każdego typu jednostek samorządu terytorialnego, przy  czym procentowy udział gmin wiejskich i miejsko-wiejskich nie będzie mniejszy niż 50%

Realizator projektu zapewnia dostęp do informacji oparty na równości szans (w tym równości płci i wieku), a także dostępności dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc rekrutera w uzupełnianiu dokumentów aplikacyjnych, mają również możliwość stawienia się na rozmowę, bez wcześniejszego zgłoszenia, z udziałem asystenta osoby niepełnosprawnej lub psa asystującego. Istnieje możliwość zgłaszania indywidualnych potrzeb w zakresie oferowanych form wsparcia przez poszczególnych uczestników projektu.

160 osób z
46 Jednostek
samorządu
terytorialnego

  • Kobiety
  • Mężczyźni

FORMY WSPARCIA

Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie w zakresie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Szkolenia zostały podzielone na 90-minutowe interaktywne sesje, obejmujące pięć głównych obszarów tematycznych:

  • zagadnienia związane z diagnozowaniem stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźnikami oświatowymi i edukacyjnymi oraz ich wykorzystanie przez JST,
  • zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, tworzeniem lokalnych planów/strategii oświatowych,
  • zagadnienia związane z procesem wspomagania szkół i jego wykorzystaniem do podnoszenia jakości pracy szkół,
  • zagadnienia związane z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów i ich kształceniem przez szkoły,
  • finansowaniem oświaty.

Doradztwo dla przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego uczestniczącej w projekcie w zakresie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów w postaci 32 godzin wsparcia doradczego prowadzonego na terenie JST (doradztwo kierowane do zespołów przedstawicieli JST opracowujących plany).

Przeprowadzenie w każdej JST uczestniczącej w projekcie 4 spotkań w środowisku lokalnym (po 4 godziny każde), służących zawiązaniu Lokalnych Koalicji na rzecz Rozwoju Oświaty obejmujących podmioty publiczne JST i społeczne (dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców) zainteresowane poprawą i/lub rozwojem oświaty. Ich celem będzie uspołecznienie procesu opracowywania lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych w tym opiniowanie materiałów i rozwiązań powstających lokalnie w związku z udziałem JST w projekcie.

Umożliwienie udziału w pracach 6 sieci współpracy w woj. Podlaskim m.in. ds. finansowania oświaty, diagnozowania stanu lokalnej oświaty, wdrażania planów podnoszenia jakości usług oświatowych, restrukturyzacji sieci szkół w postaci dostępu do platformy www.doskonaleniewsieci.pl. Minimalny okres funkcjonowania sieci współpracy – 6 miesięcy.

Weryfikacja opracowanych lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów przez 2 ekspertów.

Wsparcie JST we wdrażaniu procesowego wspomagania wytypowanych szkół/przedszkoli/placówek, dla  których  jednostka  samorządu  terytorialnego  uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym. Wnioskodawca zaplanował, iż w ramach niniejszego zadania zostaną zaangażowani opiekunowie/mentorzy, który będą wspierać merytoryczne już na etapie wdrażania procesu w szkołach oraz weryfikować jak JST realizuje proces wspomagania w wytypowanych szkołach. Zakres zadań pracy opiekunów/mentorów obejmować będzie: pomoc w rozwiązywaniu problemów na etapie wdrażania projektu, konsultacje, podpowiedzi jak działać, monitorowanie działań.

Biuro projektu:

Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o.
ul. Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku).

 

Kadra projektu:

Krzysztof Mnich, Kierownik projektu:

tel.: 85/732 02 58
e-mail: krzysztof.mnich81@gmail.com 

Ewa Łukaszuk, Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

tel.: 85/732 02 58
e-mail: mpipsfinanse@gmail.com

Ogłoszenia

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/2.10/2018

                                                                                    Białystok, dnia 17-08-2018 r.   ROZEZNANIE RYNKU NR 2/2.10/2018   W ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-2022/17-01  pn. „Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.   Celem głównym projektu

Skip to content