Kontrola zarządcza Nowoczesne narzędzie zarządzania sektorem publicznym

Bezpłatne szkolenia w projekcie

„KONTROLA ZARZĄDCZA
– NOWOCZESNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA SEKTOREM PUBLICZNYM”

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem audytorów Wewnętrznych IIA Polska zapraszają na bezpłatne szkolenia w projekcie „KONTROLA ZARZĄDCZA – NOWOCZESNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA SEKTOREM PUBLICZNYM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest nabycie i/lub podniesienie kwalifikacji do końca VIII 2013r. przez min. 95% spośród gr. 140 pracujących os. dorosłych spełniających wymogi projektu zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową projektu będzie 140 os. w wieku powyżej 50 roku życia pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, służb cywilnych, w tym kadra kierownicza, posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu KC.

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe – Poradnictwo zawodowe mające na celu przyporządkowanie gr. 120 UP do odpowiednich modułów szkoleniowych w zakresie wsparcia dodatkowego, w ramach szkolenia zawodowego ( 2h/os.)

2. Kurs rozwoju osobistego i interpersonalnego – Kurs ma za zadanie wypracować u 140 UP umiejętności łączenia i realizacji komunikacji wewnętrznej z komunikacją zewnętrzną; umiejętności przetwarzania tego co komunikują współpracownicy, podwładni, zwierzchnicy, zespół ludzi, otoczenie lub po prostu otaczająca rzeczywistość. Kurs ma na celu przełamanie barier u osób powyżej 50 r. życia w chęci zdobywania i podwyższania wiedzy i umiejętności. Ma też na celu zintegrowanie danej grupy, co w perspektywie czasowej ma zoptymalizować efektywność nabywanej wiedzy. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonego trenera ( max. 8h/dzień, weekendy)

3. Szkolenia zawodowe (KONTROLA ZARZĄDCZA)
Zakres Podstawowy (łączny wymiar godzin 320 h) – obejmujący 40h obowiązkowych dla wszystkich Uczestników Projektu. Przykładowe tematy:
• Podstawy prawne kontroli zarządczej
• Środowisko wewnętrzne
• Zarządzanie ryzykiem
• Mechanizm kontroli
• Informacja i komunikacja
• Monitorowanie i ocena systemu kontroli
Zakres dodatkowy obejmujący 2 moduły (po 16 h) na osobę do wyboru dla wszystkich osób, które zdecydowały się na szkolenia zawodowe Kontrola Zarządcza. Przykładowe tematy modułów:
• Planowanie strategiczne
• Konstruowanie i realizacji budżetu zadaniowego
• System zarządzania jakością CAF
• Prawo zamówień publicznych
• Rola, zadania i specyfikacja audytu wewnętrznego w administracji publicznej
• Inne wypracowane na spotkaniu Komitetu Sterującego

4. Szkolenia zawodowe CGAP – Szkolenia zawodowe CGAP skierowane do 20 UP, przygotowuje do uzyskania specjalistycznego Certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) przeznaczonego dla audytorów zatrudnionych w sektorze publicznym. Egzamin sprawdza znajomość przez kandydata unikalnych cech audytu wewnętrznego w tym sektorze. Szeroki zakres programu podkreśla role audytora wewnętrznego we wzmocnieniu odpowiedzialności administracji publicznej i ulepszaniu usług w stosunku do społeczeństwa.
Egzamin CGAP zawiera 125 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje cztery domeny.
• Standardy, ład, korporacyjny, podstawy ryzyka/kontroli
• Praktyki audytu w sektorze publicznym
• Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym
• Środowisko kontroli w sektorze publicznym

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o. – ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok, Tel/fax: 85 732 – 02 – 58, e-mail: kontrola@biznesiprawo.nazwa.pl, www.biznesiprawo.eu

CGAP jest certyfikatem specjalistycznym przeznaczonym dla audytorów zatrudnionych w sektorze publicznym. Egzamin sprawdza znajomość przez kandydata unikalnych cech audytu wewnętrznego w tym sektorze. Szeroki zakres programu podkreśla rolę audytora wewnętrznego we wzmacnianiu odpowiedzialności administracji publicznej i ulepszaniu usług w stosunku do społeczeństwa.

Wymagania kwalifikacyjne CGAP

Kandydaci CGAP muszą wypełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

  1. zdać egzamin CGAP,
  2. mieć ukończone studia wyższe z dyplomem, co najmniej licencjata,
  3. posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym * (istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed wypełnieniem tego wymogu, jednak wydanie certyfikatu jest uwarunkowane przez staż pracy),
  4. uzyskać referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata.

* do doświadczenia zawodowego można zaliczyć również:

  1. doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego;
  2. pracę w dziale kontroli wewnętrznej;
  3. pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami;
  4. kontrolę / zapewnienie jakości;
  5. pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (w tym wypadku należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola / sprawdzanie jest dokonywane);
  6. może to być również tzw. audyt prawny;

ABY WYŻEJ WYMIENIONE DOŚWIADCZENIE ZOSTAŁO UZNANE W PROCESIE CERTYFIKACYJNYM DO CGAP, PRACA MUSI ODBYWAĆ SIĘ W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO

Egzamin:

Poufność: Egzamin CGAP jest egzaminem o charakterze poufnym. Kandydaci zgadzają się zachować w tajemnicy zawartość egzaminu CGAP w związku, z czym nie mogą rozmawiać o odczuciach związanych z egzaminem, za wyjątkiem osób z Działu Certyfikacji IIA. Nieupoważnione ujawnienie materiału egzaminu będzie uznane za naruszeniem Kodeksu Etyki i może doprowadzić do dyskwalifikacji kandydata lub innej odpowiedniej krytyki.

Kodeks etyki: kandydaci CGAP zobowiązują się przestrzegać Kodeks Etyki.

Zawartość i forma egzaminu CGAP: Ta część egzaminu CGAP zawiera 125 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje cztery domeny. Czas przeznaczony na napisanie egzaminu to trzy godziny i pietnaście minut (3 godz. 15 min). Egzamin zawiera pytania sformułowane w oparciu o standardy INTOSAI.

Domena I Standardy, ład korporacyjny, podstawy ryzyka/ kontroli (10-20 %)
Domena II Praktyki audytu w sektorze publicznym (35-45 %)
Domena III Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym (20-25 %)
Domena IV Środowisko kontroli w sektorze publicznym (20-25 %)

Lektury zalecane przez IIA do egzaminu CGAP:

Professional Practices Framework,
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Standards and Code of Ethics (A),
Informacje niezbędne znajdą Państwo na stronie IIA Global: https://www.theiia.org/search-results/index.cfm
Government Auditing Standards. Link: https://www.gao.gov/govaud/govaudhtml/index.html. -> dla osób zdających wersję amerykańską CGAP
IIA Global poleca m.in. podręcznik, którego dane bibliograficzne i cenowe zamieszczamy poniżej:
Auditor Roles in Government Performance Measurement: A Guide to Exemplary Practices at the Local State and Provincial Levels
Item No. : 500
ISBN : 0-89413-534-1
Publisher : The IIA Research Foundation
Publish Date : 2004
Authors : Paul D. Epstein
Stuart S. Grifel, CIA, CGAP
Stephen L. Morgan, CIA, CGAP, CGFM, CFE
Media : Paperback
Page count : 179
Dimensions : 8.5 x 11
Member Price : $67.50
Non-Member Price : $75.00

Dodatkowe informacje, dotyczące audytu wewnętrznego w Polsce, przepisów prawa, metodyki oraz wzorów dokumentów, a także Standardów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji na stronie:
https://www.iia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=922&Itemid=241

Zasadniczym zadaniem audytora jest ocena tego, jak organizacja zarządza ryzykiem. Audytor dostarcza kierownictwu informację o procesie identyfikacji i zarządzania ryzykiem w danej jednostce, wskazując na obszary, w których wymagana jest poprawa. Audytor poprzez swoje rekomendacje wskazuje, co i jak należy poprawić.

Aby ocena audytora była obiektywna, nie może on ponosić odpowiedzialności za podejmowane przez kierownictwo decyzje, za proces zarządzania ryzykiem. Jest niezależnym ekspertem oceniającym przebieg procesu, wskazującym zagrożenia i zgłaszającym uwagi, jak należy system usprawnić.

Aby ocena audytora była niezależna, musi mieć on zapewnione odpowiednie miejsce w strukturze organizacji. By nie oceniać pracy swoich przełożonych, powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony.

Dla zapewnienia wysokiej jakości pracy audytora konieczny jest również nieograniczony dostęp do informacji oraz uprawnienie do kontaktów z pracownikami jednostki z pominięciem oficjalnych kanałów raportowania i przepływu informacji.

Audytor wewnętrzny, w odróżnieniu od biegłego rewidenta, nie skupia się tylko na sprawozdaniach finansowych i związanych z nimi ryzykach. Większość swego czasu poświęca ocenie ryzyk zagrażających realizacji celów operacyjnych i strategicznych danej jednostki, w tym zagrożeniu jej reputacji. Jest to zawód bardzo interdyscyplinarny, wymagający połączenia myślenia analitycznego i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań, umiejętności krytycznej analizy faktów, ale i doskonałej współpracy z ludźmi na różnych stanowiskach i o różnych kwalifikacjach.

Dlatego też praca na tym stanowisku zapewnia stały rozwój, co wymaga jednak nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Ale dzięki temu po kilku latach spędzonych w audycie wewnętrznym bardzo często obejmuje się kierownicze stanowiska w organizacji.

Audyt wewnętrzny znany jest już od początków XX wieku, ale rozwój profesji uległ zdecydowanemu przyśpieszeniu od wprowadzenia ustawodawstwa SOX [1] w Stanach Zjednoczonych. W Europie wielkim promotorem rozwoju audytu wewnętrznego w sektorze publicznym jest Unia Europejska, która podkreśla, że profesjonalna, posiadająca odpowiednią kadrę funkcja audytu jest integralną i konieczną częścią efektywnego ładu korporacyjnego (governance). Przyjmuje się, że audyt wewnętrzny jest jednym z czterech filarów właściwego ładu korporacyjnego (wraz z zarządem, kierownictwem i audytem zewnętrznym).

W Polsce brak jest odpowiednika ustawodawstwa SOX. Natomiast ramy funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze publicznym określiła Ustawa o finansach publicznych [2]. Definiuje ona również wymagania, jakie należy spełnić, aby móc zostać audytorem wewnętrznym. Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zmianami jedną z dróg uzyskania dostępu do zawodu są kwalifikacje międzynarodowe.

Najbardziej znaną na świecie organizacją poświadczającą kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych jest Instytut Audytorów Wewnętrznych – The Institute of Internal Auditors (IIA). W Polsce natomiast, rosnące zainteresowanie usługami audytorskimi w sektorze publicznym sprawia, że szczególnie ciekawie prezentują się kwalifikacje IIA w zakresie Certyfikowanego (Dyplomowanego) Audytora Sektora Publicznego – Certified Government Auditing Proffessional (CGAP). Przyczyny rosnącego zainteresowania tymi kwalifikacjami można scharakteryzować w odniesieniu do kilku zagadnień.

Uprawnienie do bycia audytorem wewnętrznym w sektorze publicznym

Ustawa o finansach publicznych pośród kilku kwalifikacji (m.in. biegłego rewidenta, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego – Certified Internal Auditor, aplikacji kontrolerskiej) uprawniających do bycia audytorem wewnętrznym w sektorze publicznym umieszcza także kwalifikacje CGAP. Oznacza to, że osoba je posiadająca może ubiegać się o stanowisko audytora publicznego m.in. w urzędach, ministerstwach, agencjach rządowych, gminach i starostwach. Oprócz niewątpliwie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, ze stanowiskiem tym związane są także pewne przywileje, takie jak zwiększenie ochrony stosunku pracy w administracji rządowej (do zwolnienia audytora konieczna jest zgoda Ministra Finansów).

Szybkość zdobywania kwalifikacji

W porównaniu z innymi kwalifikacjami zawodowymi, zdobycie CGAP nie powinno stanowić zbyt dużego obciążenia czasowego nawet dla niezbyt doświadczonego audytora. Kwalifikacje te są przyzwane na podstawie wyników tylko 1 pisemnego egzaminu, poświadczającego wiedzę kandydata. Obecnie egzamin CGAP zawiera 125 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje cztery domeny. Czas przeznaczony na napisanie egzaminu to 3,5 godziny. Z punktu widzenia wiarygodności kwalifikacji ten stosunkowo krótki egzamin rekompensuje konieczność posiadania 2-letniego doświadczenia w kontroli/audycie w sektorze publicznym.

Atrakcyjność zawodu

Pojęcie audytu zaistniało w polskiej rzeczywistości, a w polskim sektorze publicznym stosunkowo niedawno. „Świeżość” profesji oraz jej nastawienie na ciągłe samodoskonalenie spowodowały, że stała się ona atrakcyjna dla wielu młodych i ambitnych osób. Nie bez znaczenia jest także fakt ogromu możliwości, jakie daje ta multidyscyplinarna w swojej istocie profesja.

Międzynarodowe poświadczenie kwalifikacji

Jak już wspomniano powyżej, CGAP jest dyplomem wydawanym przez IIA, czyli organizację o charakterze międzynarodowym, nie ograniczoną w swoim działaniu do terytoriom jednego kraju. Oznacza to również poświadczenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania audytu nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę w środowisku międzynarodowym. Z tego tez względu szczególnie pożądane jest posiadanie tych kwalifikacji przez osoby przeprowadzające audyt funduszy UE.

Egzamin CGAP obejmuje następujące zagadnienia:
• standardy, ład korporacyjny, podstawy ryzyka/ kontroli,
• praktyki audytu w sektorze publicznym,
• umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym,
• środowisko kontroli w sektorze publicznym.

Źródło: https://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=543

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w biurze lub złóż zapytanie w formularzu kontaktowym

 

Skip to content