Czas na zmianę, czas na biznes

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Cel projektu:

Wzmocnienie aktywności zawodowej 20 mieszkańców obszaru LGD Szlak Tatarski znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie im wsparcia prowadzącego do utworzenia przez nich 10 działalności gospodarczych na terenie LGD Szlak Tatarski

 

 Planowane efekty:

 • utworzenie min. 10 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
 • zwiększenie wiedzy u 15 Uczestników Projektu (7 kobiet i 8 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu
 • objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 10 Uczestników Projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 543 723,00 zł

Wartość dofinansowania: 499 998,00 zł w tym: 499 998,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Obszar realizacji:

Obszar objęty  Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy powiatu SokólskiegoSokółkaKuźnicaKrynkiSzudziałowoSidra.

 

Termin realizacji:

01.10.2019r. – 30.09.2021r.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Szlak Tatarski na lata 2014-2020 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje następujące gminy powiatu Sokólskiego: Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra)

będące

osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo lub biernymi zawodowo w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • są po 50 roku życia,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są długotrwale bezrobotne,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • są kobietą.

Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe są udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.

Formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 3 h/os.
 3. Dotacja inwestycyjna- ok. 23 050,00 zł/osobę. Dotacja inwestycyjna jest udzielana uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT
 4.   Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności –  1 750, 00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności – 555,89 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 6. Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 10 h/os.

 

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTUSkip to content