Postaw na przedsiębiorczość

PROJEKTY Z DZIAŁANIA 9.1 RPO – LGD SĄSIEDZI

Tytuł i nr PR: „Postaw na przedsiębiorczość !” nr RPPD.09.01.00-20-0514/20
Lider: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.
Partner: Stowarzyszenie Europartner AKIE

1. Okres realizacji: 1.08.2021 r.-31.03.2023 r.

2. Obszar realizacji (gminy): Łomża, Wizna, Piątnica, Miastkowo, Śniadowo

3. Grupa docelowa:

Grupą docelową (GD) projektu (PR) będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie dział. gosp.(z wyłączeniem os. które posiadały aktywny wpis CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły dział. gosp. na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 mc-y poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” na lata 2016-2022, które zamieszkują obszar LGD w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; obszar obejmuje gminy: Wizna, Piątnica ,Łomża , Śniadowo, Miastkowo, będące osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo  w szczególności  znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnością (ON), długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie min. 60% GD będą stanowiły osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo , które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Dokumenty projektowe do pobrania:

1. Regulamin Przyznawania Bezzwrotnego Wsparcia
2. Regulamin Rekrutacji
3. Regulamin-KOW
Wykaz-dzialalnosci-wykluczonych-z-mozliwosci-uzyskania-dofinansowania
Zalacznik B do Wniosku o dotacje HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
Zalacznik E do Wniosku o dotacje Formularz pomocy de minimis
Zalacznik nr 1 Wzor Wniosku o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego
Zalacznik nr 2 Wzor Biznesplanu
Zalacznik nr 3 Wzor Karty oceny biznesplanu
Zalacznik nr 4 Wzor Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Zalacznik nr 5 Oswiadczenie o zakupie towarow lub usług zgodnie z biznesplanem
Zalacznik nr 6 Protokol wykonania usługi
Zalacznik nr 7 Oswiadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego
Zalacznik nr 8 Wzor Wniosku o ponowna weryfikacje Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej
Zalacznik nr 9 Formularz Rozliczenia Wsparcia Pomostowego
Zalacznik nr 10 Wzor karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji
Zalacznik nr 11 Oswiadczenie zbywcy uzywanego srodka trwalego
Zalacznik-6.-do-Umowy-o-udzielenie-dotacji_Wzor-weksla-in-blanco-oraz-deklaracja-wekslowa
Zalacznik-7.-do-Umowy-o-udzielenie-dotacji_Oświadczenie-o-nieprowadzeniu-działalności-gospodarczej-przez-członka-rodziny
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-–-Formularz-rekrutacyjny
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego

Aktualności projektu

Lista rankingowa – osoby zakwalifikowane w projekcie „Postaw na przedsiębiorczość!”

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane w projekcie „Postaw na przedsiębiorczość!”. Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów. Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z

Informacja o rekrutacji projekt Postaw na przedsiębiorczość

Szanowni Państwo, Informujemy o wydłużeniu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Postaw na przedsiębiorczość” Dokumenty należy składać do 15-01-2022  Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer (85) 732 02 58 oraz 661 048 360  lub osobiście w biurze Stawiskowska 59, 18-421 Piątnica Poduchowna Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami. Regulamin rekrutacji uczestników projektu –POBIERZ Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Skip to content