Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.

Priorytet

 1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Cel projektu: Zwiększenie kompetencji eksperckich wśród 500przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych z 500 PES w tym PS w celu zwiększenia częstotliwości ich udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Okres realizacji: 01.06.2021 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 1 284 907,20 zł PLN

Adresaci szkoleń: Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) w tym Przedsiębiorstwa Społeczne(PS) funkcjonujące na terenie woj. Warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, których przedstawiciele zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień publicznych.

Pracownikiem PES i PS jest osoba:

 1. zatrudniona na umowę o pracę,
 2. spółdzielczą umowę o pracę,
 3. umowa zlecenie(od min. 6 miesięcy)
 4. Członkowie Zarządu PES.

 Formy wsparcia:Szkolenia i warsztaty dla PES w tym PS z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Szkolenia realizowane będą w II blokach: I – teoretycznym i II – praktycznym, w łącznej ilości 56 godzin (8 dni szkoleniowych x 7 h). 

Moduł nr I – Aktualny stan prawny

 • Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany.
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 •  Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy.
 • Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień.
 • Tryby postępowania.
 • Wartość zamówienia.
 • Opis przedmiotu zamówienia.
 • Zasady dotyczące stanowienia warunków udziału wykonawców w postępowaniu i oceny spełnienia przez nich ustalonych warunków.
 • Klauzule społeczne.
 • Kryteria oceny ofert.

Moduł nr II – Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
 • Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 • Podwykonawcy.
 • Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.

Moduł nr III – Wybór najkorzystniejszej oferty

 • Badanie i ocena ofert.
 • Nowe przesłanki odrzucenia ofert.
 • Rażąco niska cena.

Moduł nr IV – Umowa o zamówienie publiczne

 • Rodzaje umów.
 • Zmiana treści umowy.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • Realizacja umowy.

Moduł nr V – Środki ochrony prawnej

 • Odwołanie.
 • Skarga.

Moduł nr VI – Dokumentacja postępowania

 • Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Moduł nr VII – Protokół postępowania

 • Protokół postępowania

Moduł nr VIII – Pozyskiwanie zamówień publicznych

 • Budowanie świadomości decydentów JST dotyczących zastosowania kaluzul społecznych.
 • Inne źródła pozyskiwania środków z funduszy publicznych i prywatnych.
 • Zasada konkurencyjności.
 • Projekty współfinansowane ze środków UE.
 • Fundraising.

Moduł nr IX – Komunikacja, marketing i Public Relations:

 • Zasady komunikacji i marketing w zgodności z procedurami prawnymi.
 • Źródła informacji o zamówieniach.
 • Poszerzenie działalności PES/PS.

Moduł nr X – Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Optymalizacja kosztów pracy.
 • Aspekty pracy zdalnej.

Moduł nr XI – Budowanie lokalnych parnerstw:

 • Sieci podmiotów, klastry, związki branżowe i korzyści z uczestnictwa.
 • Aktywizacja członków PES/PS i budowa relacji ze społecznością lokalną.

Blok praktyczny będzie zawierał elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowania przykładowych ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia oraz omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych (zasady wnoszenia odwołań, ich konstrukcja, skarga do sądu).

 

Do pobrania:

KARTA_ZGŁOSZENIA_2.9
Ulotka informacyjna
Regulamin_rekrutacji_2.9
Deklaracja 2.9

 

Harmonogram szkoleń

Harmonogram gr.1
Harmonogram gr.2
Harmonogram gr.3
Harmonogram gr.4
Harmonogram-gr.5
Harmonogram-gr.6
Harmonogram-gr.7
Harmonogram-gr.8
Harmonogram-gr.9
Harmonogram-gr.10
Harmonogram-gr.11
Harmonogram-gr.12
Harmonogram-gr.13
Harmonogram-gr.14
Harmonogram-gr.15
Harmonogram-gr.16
Harmonogram-gr.17
Harmonogram-gr.18
Harmonogram-gr.19

Informuję, iż realizujemy obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. POBIERZ

 Skip to content