Czas na staż – czas na pracę!

Rozwiązania Prawne i Biznesowe

w partnerstwie z

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

„Czas na staż – czas na pracę!”

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby.

 

CEL PROJEKTU:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 UP (24 kobiet i 26 mężczyzn) ( w tym 6 osób niepełnosprawnych) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Białystok, miasta Suwałki, powiatu białostockiego, suwalskiego, augustowskiego oraz sejneńskiego.

 

OKRES REALIZACJI:

od 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Osoba zamieszkująca na terenie miasta Białystok, miasta Suwałki lub powiatów: białostockiego, suwalskiego, augustowskiego lub sejneńskiego, spełniająca co najmniej dwie z poniższych przesłanek:
  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • osoby bezdomne
  • osoby uzależnione od środków odurzających i alkoholu po odbytym leczeniu odwykowym
  • osoby z niepełnosprawnością lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ( o ile 1 z rodziców bądź opiekunów nie pracuje ze względu na opiekę nad dzieckiem)
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające ją
  • zwolnieni z zakładów karnych
  • osoby długotrwale bezrobotne lub zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • osoby niesamodzielne
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby korzystające z PO PŻ.

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest przedłożenie kopii zaświadczeń potwierdzających daną sytuację życiową.

 

FORMY WSPARCIA:

 1. Indywidualny Plan Działania cz.1:

Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2,5 h) i doradcą zawodowym (2,5 h) z Uczestnikiem Projektu.

 1. Reintegracja indywidualna:

W oparciu o przygotowany indywidualny plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane zostały następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem (6h/UP), coaching indywidualny (6h/UP), indywidualny program terapeutyczny (dla 10 uczestników – 5h/UP).

 1. Reintegracja grupowa:

W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego (15h/grupę), warsztaty umiejętności społecznych (15h/grupę).

 1. Indywidualny Plan Działania cz.2:

w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne (2,5h/UP) oraz konsultacje z doradcą zawodowym (2,5h/UP).

 1. Reintegracja zawodowa:

W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe (8h/UP), zajęcia aktywizujące zawodowo (15h/grupę).

 1. Pośrednictwo pracy:

W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 50 Uczestników Projektu (10h/UP).

 1. Kursy i szkolenia zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 50 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

 1. Staże zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 25 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są zobligowane wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

  • Kwestionariusz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem,
  • Kopie dokumentów potwierdzających daną sytuację życiową

Beneficjent zapewnia preferencję wyboru osobom lub rodzinom korzystającym ze wsparcia w ramach PO PŻ 2014-2020.

Wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny oraz odpowiednie dokumenty Kandydat/Kandydatka przedstawia w biurze projektu osobiście bądź przesyła pocztą lub faxem. Kwestionariusz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim czytelnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść kwestionariusza np. usuwanie zapisów, logotypów.

 

BIURO PROJEKTU:

Rozwiązania Prawne i Biznesowe
Ul. Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Kwestionariusz Rekrutacyjny

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020

Oświadczenie – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

Oświadczenie o byciu osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Załącznik nr 1 do Porozumienia: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 6 do Porozumienia: Wzór oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu (RODO)

Broszura informacyjna projektu „Czas na staż – czas na pracę!”

Plakat informacyjny projektu „Czas na staż – czas na pracę!”

Skip to content