Zielona perspektywa szansą na nowy zawód

Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie ZIELONE MIEJSCA PRACY SZANSĄ NA NOWY ZAWÓD współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych w obszarze Zielonych Miejsc Pracy do końca lipca 2014 r. przez 140 osób zamieszkałych w powiatach białostockim, bielskim, monieckim, sokólskim deklarujących odejście z rolnictwa.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2013 r. do 31.07.2014 r.

O projekcieAktualnościZapytanie ofertoweDokumentyKontakt
Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.
zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:

Zielona perspektywa szansą na nowy zawód

Priorytet VIII
„Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1
„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.2
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest Nabycie kwalifikacji zawodowych w obszarze Zielonych Miejsc Pracy do końca VII.2014 roku przez 140 osób (80K i 60M) zamieszkałych w powiecie białostockim, bielskim, monieckim, sokólskim deklarujących odejście z rolnictwa.

Okres realizacji:

od 01.02.2013 r. do 31.07.2014 r.

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową projektu będzie 140 rolników bądź domowników rolnika (80K,60M) deklarujących odejście z rolnictwa, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, bielskiego, monieckiego, sokólskiego woj. podlaskiego w tym 90 osób (50K,40M) tj. ok. 64% uczestników o niskich kwalifikacjach, tj. osób posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, i niższe oraz wykształcenie ponadgimnazjalne (średnie lub zasadnicze zawodowe), prowadzący gospodarstwa rolne niskotowarowe.

Formy wsparcia:

1. PORADNICTWO ZAWODOWE: prowadzone przez wykwalifikowanych doradców zawodowych z doświadczeniem w pracy reorientacji zawodowej rolników.

1.1 PORADNICTWO GRUPOWE – Celem 12h grup. warsztatów będzie diagnoza i określenie kluczowych predyspozycji zawodowych i osobowościowych BO i przekazanie informacji o tzw. Zielone Miejsca Pracy. Warsztaty będą podstawą wyboru szkolenia zawodowego dla Uczestników.

1.2 PORADNICTWO INDYWIDUALNE – 2h indywidualnych konsultacji dla każdego Uczestnika, których celem będzie stworzenie IPD w oparciu o nowe perspektywy zawodowe związane z umiejętnościami możliwymi do zdobycie w trakcie szkoleń. Doradca zawodowy udzieli wsparcia pod kątem możliwości samodzielnego poszukiwania pracy i rekomenduje 20 Uczestników do indywidualnych szkoleń.

2. SZKOLENIA OGÓLNE I ZAWODOWE Z ZAKRESU ZIELONYCH MIEJSC PRACY:

2.1 SZKOLENIA OGÓLNE to 14 szkoleń po 40h każde w gr. 10-os. wspierające reorientację Uczestników w oparciu o nowo nabyte kwalifikacje w ramach szkoleń zawodowych: zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskiwanie dotacji, rejestracja i certyfikowanie produktu regionalnego, aktywne formy poszukiwania pracy i obsługa komputera z naciskiem na poruszanie się po Internecie.

2.2 SZKOLENIA ZAWODOWE 14 szkoleń po 96h każde w gr. śr. 10-os. mające na celu zmianę lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych celem znalezienia pracy poza rolnictwem. Każdy ze 140 Uczestników po analizie predyspozycji zawodowych podczas grupowego i indywidualnego poradnictwa zakwalifikowany będzie do szkolenia zawodowego zgodnie z kodem zawodu:

 • Kurs prawa jazdy kategorii E+B
 • Kurs prawa jazdy kategorii E+C
 • Operator koparko-ładowarki
 • Przewóz rzeczy
 • Fryzjer/ka
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Wózek widłowy
 • Stolarz budowlany
 • Brukarz
 • Garmażer
 • Kucharz małej gastronomii
 • Monter urządzeń energii odnawialnej (z modułem obsługi i konserwacji OZE)

RUSZYŁA REKRUTACJA NA SZKOLENIA!!!!!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!!!

WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIA I PRZEŚLIJ NA ADRES MAILOWY biuro@biznesiprawo.eu, BĄDŹ ODWIEDŹ NASZE BIURO NA UL.WARSZAWSKIEJ 44/1 IIIP., 15-077 BIAŁYSTOK.

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz warsztatów. W ramach projektu organizowanych jest 12 kursów:

 • Kurs prawa jazdy kategorii E+B
 • Kurs prawa jazdy kategorii E+C
 • Operator koparko-ładowarki
 • Przewóz rzeczy
 • Fryzjer/ka
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Wózek widłowy
 • Stolarz budowlany
 • Brukarz
 • Garmażer
 • Kucharz małej gastronomii
 • Monter urządzeń energii odnawialnej (z modułem obsługi i konserwacji OZE)

Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednym z n/w. kursów. Projekt jest skierowany do 140 rolników bądź domowników wieku 15-64 lata deklarujących odejście z rolnictwa z następujących powiatów:

POWIAT BIAŁOSTOCKI:

gminy miejsko-wiejskie:

 • Choroszcz,
 • Czarna Białostocka,
 • Łapy,
 • Supraśl,
 • Suraż,
 • Tykocin,
 • Wasilków,
 • Zabłudów,
 • Michałowo,

gminy wiejskie:

 • Dobrzyniewo Duże,
 • Gródek,
 • Juchnowiec Kościelny,
 • Poświętne,
 • Turośń Kościelna,
 • Zawady

POWIAT BIELSKI:

gminy miejsko-wiejskie:

 • Bielsk Podlaski
 • Brańsk

gminy wiejskie:

 • Boćki
 • Orla
 • Rudka
 • Wyszki

POWIAT MONIECKI:

gminy miejsko-wiejskie:

 • Goniądz
 • Knyszyn
 • Mońki

gminy wiejskie:

 • Jasionówka
 • Jaświły
 • Krypno
 • Trzcianne

POWIAT SOKÓLSKI:

gminy miejsko-wiejskie:

 • Dąbrowa Białostocka
 • Krynki
 • Sokółka
 • Suchowola

gminy wiejskie:

 • Janów
 • Korycin
 • Kuźnica
 • Nowy Dwór
 • Sidra
 • Szudziałowo

W związku z realizacją projektu

Zielona perspektywa szansą na nowy zawód

nr: WND-POKL.08.01.02-20-038/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Priorytet VIII
Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o.
zapraszają do złożenia oferty na realizację Szkoleń ogólnych i zawodowych z zakresu Zielonych Miejsc Pracy.

I. Zamawiający:

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o. o.
ul. Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel/fax: 85 732 02 58
adres e-mail: biuro@biznesiprawo.eu
www: biznesiprawo.eu/zielonaperspektywa

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o znaku MRR/KL/1(8)/8/12 z dnia 14.08.2012r.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.05.2013r. do 30.04.2014r.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Szkoleń ogólnych i Szkoleń zawodowych z zakresu Zielonych Miejsc Pracy w ramach projektu „Zielona perspektywa szansą na nowy zawód” nr: WND-POKL.08.01.02-20-038/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 140 osób, w podziale na średnio grupy 10-osobowe. Łączna liczba godzin dydaktycznych szkolenia wyniesie 40 godzin.
2.1.1. Zapewnienie wyżywienia w trakcie trwania,
2.1.2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego z Uczestników tj. skryptu wraz z wykazem tematyki szkolenia, które przechodzą na własność Uczestnika,
2.1.3. Zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla Uczestników, którzy takowego dojazdu będą potrzebować,
2.1.4. Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestniczącymi w szkoleniu, którzy takowej opieki będą potrzebować,
2.1.5. Zapewnienie oraz opłacenie wykwalifikowanej kadry trenerskiej do przeprowadzenia szkolenia (w tym składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek),
2.1.6. Zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnienie wysokiej jakości organizowanego szkolenia poprzez użycie różnych technik i metod prowadzenia szkolenia (np. audiowizualizacji),
2.1.7. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu szkolenia tj. dziennika szkolenia zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, rejestru wydanych zaświadczeń i odbioru materiałów szkoleniowych,
2.1.8. Przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiety oceniającej szkolenie na jego zakończenie; zawartość ankiet powinna pozwolić co najmniej na ocenę: przydatności szkolenia w dalszym rozwoju zawodowym, przygotowania merytorycznego prowadzących, sposobu prowadzenia szkolenia, sposobu organizacji szkolenia, a analiza ankiet powinna pozwolić na ocenę stanu i identyfikacji elementów wymaganych do podniesienia wiedzy i umiejętności uczestników,
2.1.9. Wystawienia zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzenia listy z potwierdzeniem ich otrzymania przez każdego z uczestników szkolenia;
2.1.12. Oznaczenia sali dydaktycznej oraz całości dokumentacji i materiałów związanych z realizacją szkolenia zgodnie z wymogami wskazanymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
2.1.13. Poinformowania uczestników kursów o współfinansowaniu każdego z dwóch cykli kursu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,

2.2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń/kursów zawodowych dla 140 osób, w podziale średnio na grupy 10-osobowe w zakresie kursów:

 • Kurs prawa jazdy kategorii E+B
 • Kurs prawa jazdy kategorii E+C
 • Operator koparko-ładowarki
 • Przewóz rzeczy
 • Fryzjer/ka
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Wózek widłowy
 • Stolarz budowlany
 • Brukarz
 • Garmażer
 • Kucharz małej gastronomii
 • Monter urządzeń energii odnawialnej (z modułem obsługi i konserwacji OZE)

2.2.1. Przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych w przedziale godzinowym 8.00 – 21.00,
2.2.2. Zapewnienia pomieszczeń oraz sprzętu/urządzeń do przeprowadzenia każdego z cykli kursu,
2.2.3. Zapewnienia wyżywienia podczas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych,
2.2.4. Zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz odzieży ochronnej (jeśli jest wymagane), które po zakończeniu każdego z cykli kursu przejdą na własność uczestników kursów,
2.2.5. Prowadzenie dokumentacji z przebiegu każdego z cykli kursu tj. listy obecności uczestników kursów, rejestru wydanych zaświadczeń i odbioru materiałów szkoleniowych,
2.2.6. Wystawienia zaświadczeń potwierdzających ukończenie każdego z cykli kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzenia listy z potwierdzeniem otrzymania zaświadczenia przez każdego z uczestników kursów,
2.2.7. Oznaczenia sali dydaktycznej oraz całości dokumentacji i materiałów związanych z realizacją kursów zgodnie z wymogami wskazanymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
2.2.8. Poinformowania uczestników kursów o współfinansowaniu każdego z dwóch cykli kursu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zobowiązują się do wykonania zamówienia oraz spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji kursów/szkoleń przedstawionym w ww. zapytaniu ofertowym

VI. Wymagane dokumenty:

1. Oferent powinien wypełnić formularz ofertowy załączony do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Formularz powinien zawierać:

 • pieczątkę firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VII. Kryteria oceny:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1.1. Cena brutto – 100 %

VIII. Inne informacje:

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 • Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
  • Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@biznesiprawo.eu, faksem na nr: 85 732 02 58, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o. ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 16 marca do dnia 5 kwietnia do godziny 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 833 27 41 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00.

Pliki do pobrania:

logo
Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.

ul. Warszawska 44/1, (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax 85 732 02 58
e-mail: biuro@biznesiprawo.eu

www.biznesiprawo.eu

 Dodaj komentarz

Skip to content