ROZEZNANIE RYNKU NR 2/2.10/2018

 

                                                                                  Białystok, dnia 17-08-2018 r.

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/2.10/2018

 

W ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-2022/17-01  pn. „Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki samorządowej w 46 JST planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów w gminie/powiecie, dzięki działaniom i wsparciu szkoleniowo- doradczemu skierowanemu do 160 przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą do 31.05.2019.

 

Definicje:

 • JST – jednostka samorządu terytorialnego
 • Projekt – projekt pn. „Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego”
 • Uczestnik – osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Projekcie, tj. kadra kierownicza jednostek -osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych; prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie oraz pracownicy operacyjni tj. osoby bezpośrednio realizujące zadania z zakresu oświaty w JST; dyrektorzy/ naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół czy centrów usług wspólnych, a także radni z komisji oświaty.

 

 

 1. Zamawiający:

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.

 1. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

NIP  5423140142

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.1 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017, tym samym nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164).

 

 • Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Ekspertów sprawdzających lokalne plany podnoszenia jakości usług oświatowych w 38 JST biorących udział w projekcie. Każdy opracowany plan będzie weryfikowany przez dwóch ekspertów, czego potwierdzeniem będą przygotowane przez Ekspertów recenzje.

 

 

W wyniku prowadzonych szkoleń oraz doradztwa, kadra JST zajmująca się oświatą w samorządzie uczestnicząca w projekcie, opracowuje dokument strategiczny – plan podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów dotyczący jednostki oraz szkół wskazanych przez dany samorząd.

Plan podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów – rozumiany jest jako plan konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty w jednostce samorządu terytorialnego ukierunkowanej na realizację celów edukacyjnych. Plan ten może dotyczyć obszaru gminy lub powiatu, ale może także obejmować większy obszar funkcjonalny tworzony przez grupę współpracujących ze sobą JST. Każda z jednostek samorządu terytorialnego uczestnicząca w szkoleniu opracowuje plan a następnie w oparciu o sporządzony plan inicjuje działania związane z realizacją procesowego wspomagania w szkołach i placówkach oraz po zakończeniu działań, podsumowuje z kadrą kierowniczą szkół i placówek rezultaty tych działań w obszarach, których dotyczyła interwencja.

Minimalny wzór planu podnoszenia jakości oświaty, programy szkoleniowo-doradcze dla kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych JST (gminy wiejskie, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, powiaty) i przykładowe scenariusze zajęć dostępne są na stronie httpss://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-00217-szkolenie-i-doradztwodotyczace-rozwijania-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-dlaprzedstawicieli-jedno/ – Załączniki do regulaminu konkursu nr 18, 19, 20, 21,23 i stanowią materiał poglądowy dla Wykonawców.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo podlaskie.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

 1. Przygotowanie oferty:
 2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają wszystkie warunki łącznie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku.

 

 

1) WARUNEK DOPUSZCZAJĄCY NUMER 1: Dotyczący zdolności zawodowej – wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji przedmiotu zamówienia ekspertami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniającymi wszystkie kryteria formalne i merytoryczne:

 1. a) kryteria formalne:
 2. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
 3. posiadanie minimum 6-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej/placówce doskonalenia nauczycieli/kuratorium oświaty/jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku związanym z realizacją zadań oświatowych,
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej systemu oświaty, tj. dyrektorzy szkół/placówek, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania oświatą/diagnozowania systemu oświaty/finansowania oświaty/zarządzania strategicznego, co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. b) kryteria merytoryczne:
  1. posiadanie doświadczenia w zakresie opracowywania co najmniej 1 programu/scenariusza lub innej formy doskonalenia adresowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego JST (różnego typu) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (bycie autorem/współautorem takiego programu). Programy/scenariusze szkoleń trwające co najmniej 20 godzin dydaktycznych,
  2. posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowywania co najmniej 1 publikacji/artykułu/analizy/opracowania/materiałów szkoleniowych adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (bycie autorem/współautorem) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu co najmniej 16 godzin zajęć/szkoleń (w tym z wykorzystaniem metod warsztatowych) dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, innych niż wymienione w kryteriach formalnych, w punkcie iii.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

2) WARUNEK DOPUSZCZAJĄCY NUMER 2: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

 

Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik do rozeznania rynku, w języku polskim, w sposób czytelny, należy złożyć od dnia 17-08-2018 do dnia 27-08-2018 r. osobiście w siedzibie Zamawiającego lub kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego – w godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do 16.00, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.rpib@gmail.com (w formie skanu).

VII. Informacje na temat zamówienia objętego Rozeznaniem 

 

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Pana Krzysztofa Mnicha

 • telefonicznie pod numerem: 85 7320258
 • e-mailowo pod adresem: mnich81@gmail.com

 

VIII. Postanowienia dodatkowe:

 

 1. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 2. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w rozeznaniu rynku.
 3. Złożenie oferty w ramach rozeznania rynku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
 1. osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
 2. pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w 7.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 3. pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy z oświadczeniami wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. – POBiERZ


Skip to content