ROZEZNANIE RYNKU na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla 8 Uczestników/czek projektu „AKTYWNI SPOŁECZNIE, ZINTEGROWANI, PRACUJĄCY”

W związku z realizacją projektu „Aktywni społecznie, zintegrowani, pracujący”

nr: RPPD.07.01.00-20-0181/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17

POBIERZ OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMISkip to content